Urząd Gminy Brodnica
od: 2007-02-23
suma odsłon: 1161562

ostatnia edycja treści:
2014-04-18 12:13:12
UCHWAŁY Nr XXII/110/08 RADY GMINY BRODNICA z dnia 4 września 2008r.

UCHWAŁY Nr XXII/110/08
RADY GMINY BRODNICA
z dnia 4 września 2008r.

w sprawie uzgodnienia i zaopiniowania projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy


 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),  oraz na podstawie art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2004r. Nr 113, poz. 954,  Nr 130, poz. 1087 oraz z 2007r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) uchwala się, co następuje:

 § l.  Negatywnie opiniuje i nie uzgadnia projektu rozporządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wyznaczający Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,  obejmujący tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych, wymaga zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.  Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uzgodnienia z właściwą  miejscowo radą gminy.   
Negatywna opinia w sprawie zaopiniowania niniejszego projektu rozporządzenia  Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy podyktowana jest nieprecyzyjnym określeniem granic obszaru na terenie Gminy Brodnica, na granicy miejscowości Wybudowanie Michałowo i Cielęta, dodatkowo wynika też z pominięcia w opisie granic numeru ewidencyjnego działki. Po wprowadzeniu korekt zapis ten powinien brzmieć: „(...) Od granicy z gminą Grążawy granica biegnie - wzdłuż linii elektroenergetycznej do drogi gminnej               (dz. nr 105/4), następnie wzdłuż tej drogi do ściany lasu. Od ściany lasu w linii prostej za zabudowaniami gospodarstwa rolnego do ściany lasu i cieku wodnego. Dalej wzdłuż ściany lasu do jej końca na granicy obrębów. Następnie biegnie w kierunku południowym granicą między obrębami Cielęta i Wybudowanie Michałowo do drogi wojewódzkiej. Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej biegnie granicą między obrębami Cielęta i Wybudowanie Michałowo do ul Widokowej i dalej do styku z ciekiem wodnym. Następnie po granicy działek 3/3 i 2087 z działkami 2027/3, 2001/3, 2000 do granicy z miastem Brodnica. Dalej po granicy miasta i gminy do drogi powiatowej Brodnica - Świedziebnia. Drogą powiatową w kierunku północno - zachodnim do skrzyżowania z drogą gminną (dz. 46). Dalej przebiega w kierunku południowo - zachodnim wzdłuż drogi gminnej do skrzyżowania z drogą stanowiącą działkę nr 50 i dalej tą drogą w kierunku południowym przechodząc wzdłuż drogi o nr działek 80 i 43/1 do linii kolejowej.(...) " Dokładne określenie granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy jest meritum tegoż działania.
 Kolejnym argumentem do wydania opinii negatywnej był brak rozmowy z gminą  na temat ewentualnych zmian w zapisach odnośnie zakazów obowiązujących na terenie chronionego krajobrazu, a takie uzgodnienia były deklarowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody  Pana Marka Machnikowskiego na spotkaniach w dniach 4 i 18 lutego i 3 marca 2008 r. Gmina Brodnica ze względu na swoje położenie i sąsiedztwo ma nieco inny charakter niż pozostałe gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu. Otacza pierścieniem ze wszystkich stron miasto Brodnica. Jest dogodnym i wartościowym miejscem dla rozwoju budownictwa, zwłaszcza mieszkaniowego. Wobec czego zapisy rozporządzenia powinny brać pod uwagę podmiejski charakter gminy  i wprowadzać pewne zmiany co do zakazów obowiązujących na jej terenie, wzorowany na zakazach jakie rozporządzenie niniejsze wprowadzi dla obszaru miasta Brodnicy i Golub – Dobrzyń.  W związku z powyższym proponujemy ażeby przygotowany projekt rozporządzenia Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zawierał w § 5 ust. 3 pkt 4 w brzmieniu: „nie dotyczy gminy Brodnica w zakresie lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej”. W projekcie rozporządzenia przedłożonym do zaopiniowania wybrane jednostki samorządu terytorialnego dokonały zarówno uszczegółowienia granic obszarów jak  i zmiany zakazów w nich obowiązujących. Wniosek o zmianę zapisów podyktowany jest również specyfiką istniejącej zabudowy. Przykładem może być chociażby miejscowość Niewierz, gm. Brodnica.  W obszarze chronionym znajdują się tereny zabudowane w pobliżu jezior, dla których linia zabudowy przebiega nawet w odległości 20  m, mimo tego, że dzieli ją od wody powierzchniowej droga gminna połączona z drogą krajową nr 15. Zakazy jakie ma wprowadzić rozporządzenie zablokują możliwość kontynuacji rozwoju osadnictwa tegoż terenu.
 Korekta zapisów rozporządzenia przyczyni się do ułatwienia pracy administracji. Wpłynie na lepsze zrozumienie zapisów rozporządzenia a także przyczyni się do prawidłowej jego interpretacji.zamieszczono: 2008-09-11 09:55:45
wprowadził(a): Sławomir Komorowski
informację wytworzył(a): Sławomir Komorowski
ostatnia modyfikacja: 2008-09-11 10:02:45
ilość odsłon podstrony: 810
Repozytorium artykułu
drukuj  zapisz
Rok 2008